Gebruiksvoorwaarden bci gebouw

Gebruiksvoorwaarden bci gebouw

Versie: V4.0 januari 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. Voor zover in deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, dan wel uit de context anders blijkt, dient aan de in deze Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis te worden toegekend:
  • Aanvangsdatum: de datum waarop de Licentieovereenkomst ingaat, zijnde de datum genoemd op de factuur van Alba Concepts voor de aankoop van een Bundel.
  • Alba Concepts: de besloten vennootschap Alba Concepts BV te ’s-Hertogenbosch.
  • BCI: de Building Circularity Index©, het meetinstrument om de mate van circulariteit van (een gedeelte van) gebouwen te bepalen.
  • BCI Berekening: een door Gebruiker berekende BCI Index binnen de webbased applicatie BCI Gebouw.
  • BCI Gebouw: de door Planon en Alba Concepts ontwikkelde webbased applicatie binnen het Planon-platform als omschreven in artikel 2 van deze Voorwaarden.
  • Bundel: het op grond van het door Gebruiker betaalde bedrag (excl. BTW) aan Gebruiker toegekende tegoed om zonder verdere kosten een vooraf bepaald aantal Projecten ter berekening in BCI Gebouw in te kunnen voeren.
  • Data: de door Gebruiker in BCI Gebouw ingevoerde data van een Project, inclusief de daarbij behorende berekeningen en uitwerkingen.
  • Dochtermaatschappijen: vennootschappen waarin Gebruiker een direct of indirect aandelenbelang houdt van meer dan 50% van het geplaatst aandelenkapitaal.
  • Gastgebruiker: een derde-partij en haar medewerkers, die zelf geen Gebruiksrecht heeft en die door een Gebruiker is uitgenodigd om binnen zijn Bundel gebruik te maken van BCI Gebouw.
  • Gebruiker: de (rechts)persoon die met Alba Concepts een Licentieovereenkomst is aangegaan en uit hoofde van die overeenkomst een Gebruiksrecht verleend heeft gekregen door Alba Concepts.
  • Gebruiksfunctie: functionele invulling van een bouwwerk of gedeelte van een bouwwerk, bijvoorbeeld woonfunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie.
  • Gebruiksrecht: het recht om gebruik te maken van BCI Gebouw, waaronder tevens begrepen het recht op toegang tot de webbased applicatie en het recht om gebruik te maken van de aan de applicatie gekoppelde database.
  • Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Alba Concepts en Gebruiker op grond waarvan Gebruiker een Gebruiksrecht verkrijgt.
  • Onderhoudskosten: de kosten die Gebruiker betaalt voor het bewaren en opslaan van de door Gebruiker ingevoerde Data en resultaten daarvan in BCI Gebouw.
  • Partijen: Alba Concepts BV, Gebruiker en/of Gastgebruiker.
  • Persoonsgegevens: persoonsgegevens van de Gebruiker, Gastgebruikers en hun medewerkers als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • Planon: de besloten vennootschap Planon International BV te Nijmegen.
  • Project: een nieuw, te renoveren en/of te onderhouden bouwwerk of gedeelte van een bouwwerk met één Gebruiksfunctie.
  • Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2. BCI Gebouw

 1. BCI Gebouw is een webbased applicatie, ofwel programmatuur, bestemd voor professionele gebruikers en aangeboden als Software as a Service, waarmee op basis van ontwerp-, uitvoerings- en/of opnamegegevens van een Project de te verwachten circulariteitsprestaties van dat Project berekend kunnen worden. De circulariteitsprestaties bestaan uit:
  • CO2-impact;
  • Schaduwkosten;
  • Materialenindex (MI);
  • Losmaakbaarheidsindex (LI);
  • Building Circularity Index (BCI);
  • Toxiciteit en besmetting.

BCI Gebouw is ook bruikbaar als gebouw- of materialenpaspoort.

Artikel 3. aanvang en duur van licentieovereenkomst

 1. De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op de Aanvangsdatum.
 2. Opzegging van de Licentieovereenkomst is mogelijk tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging dient schriftelijk (waaronder mede te verstaan per e-mail) plaats te vinden.
 3. Onverminderde wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft Alba Concepts het recht om de Licentieovereenkomst per direct door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat Alba Concepts gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, indien:
  1. Op de datum waarop de Gebruiker in surseance van betaling raakt, in staat van faillissement wordt verklaard, een crediteurenakkoord aanbiedt en/of deelneemt aan een schuldsanering op basis van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen, haar onderneming staakt en/of haar vennootschap liquideert.
  2. Gebruiker toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de Licentieovereenkomst.
 4. Gebruiker is gehouden om Alba Concepts tijdig en schriftelijk te informeren over het dreigende intreden van één van de situaties als omschreven onder a. van lid 2 van dit artikel.
 5. Na beëindiging van de Licentieovereenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, zal Alba Concepts Gebruiker (daaronder begrepen eventuele Gastgebruikers) de toegang tot BCI Gebouw ontzeggen.

Artikel 4. Toegang

 1. Op de Aanvangsdatum (en anders zo spoedig mogelijk daarna) krijgt de Gebruiker toegang tot BCI Gebouw door het elektronisch ter beschikking stellen aan de Gebruiker van gebruikersnaam en
 2. Het verkrijgen van toegang is alleen mogelijk met een geldig e-mailadres en wachtwoord. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van een geldig e-mailadres.
 3. Het verkrijgen van toegang is alleen mogelijk nadat de betaling van het minimale bundelbedrag is voldaan via de betaalmodule gekoppeld aan de website van BCI Gebouw, dan wel op een andere nader met Alba Concepts overeen te komen manier is bijgeschreven op de bankrekening van Alba Concepts.

Artikel 5. Bundel

 1. Iedere Gebruiker waardeert zijn Bundel op met een veelvoud van € 500,– of € 800,– exclusief BTW.
 2. In geval er een geschil ontstaat tussen Gebruiker en Alba Concepts over de hoogte van een tegoed van de Bundel, wordt het tegoed van de Bundel zoals vermeld in de administratie van Alba Concepts vermoed juist te zijn, tenzij het door Gebruiker te leveren tegenbewijs anderszins aantoont.
 3. Het tegoed op de Bundel vervalt geheel bij beëindiging van de Licentieovereenkomst, ongeacht de reden en wijze van beëindiging. Er vindt geen restitutie plaats van het tegoed dat bij beëindiging nog op de Bundel staat.
 4. Alba Concepts heeft het recht de Onderhoudskosten te wijzigen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van een kalenderjaar wordt Gebruiker geïnformeerd over eventuele prijswijzigingen.

Artikel 6. Concernrelaties en Gastgebruik

 1. De Bundel staat op naam van Gebruiker en mag uitsluitend door de Gebruiker zelf en zijn Dochtermaatschappijen worden gebruikt.
 2. Het is Gebruiker onder de navolgende voorwaarden toegestaan om binnen zijn Bundel Gastgebruikers kosteloos uit te nodigen voor het maken van berekeningen met betrekking tot een Project. Gastgebruikers kunnen met betrekking tot dat ingevoerde Project – net als Gebruiker zelf – gelimiteerd berekeningen (10 berekeningen per scenario) maken. Het ingevoerde Project wordt in mindering gebracht op de Bundel van de Gebruiker.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of overeengekomen, maken Gastgebruikers onder dezelfde voorwaarden als vermeld in deze Voorwaarden gebruik van BCI Gebouw als Gebruikers,
 4. Het uitnodigen van Gastgebruikers is aan de navolgende voorwaarden gebonden:
  1. Het gastgebruik is beperkt tot gebruik voor Projecten, waarbij de Gastgebruiker directe betrokkenheid heeft.
  2. Alba Concepts houdt zich het recht voor om eenzijdig specifieke gastgebruikers te weigeren.
  3. Alba Concepts heeft het recht om eenzijdig het aantal Gastgebruikers per Licentie te beperken tot een door Alba Concepts nader vast te stellen maximum.

Artikel 7. Kosten en betaling

 1. De aankoop of verhoging van een Bundel vindt plaats via een betaaltransactie via BCI Gebouw tenzij anders door Gebruiker en Alba Concepts overeengekomen.
 2. De Onderhoudskosten en eventuele aanvullende vergoedingen worden jaarlijks bij factuur in rekening gebracht in de eerste maand van een kalenderjaar.
 3. Gebruiker is gehouden tot integrale betaling van de factuur uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Ter zake deze betaling heeft Gebruiker niet het recht om zich te beroepen op opschorting of verrekening.
 4. Alle genoemde kosten zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 8. Onderhoud en technische ondersteuning

 1. Alba Concepts draagt zorg voor onderhoud, beheer en technische ondersteuning van BCI Gebouw. De daaraan verbonden kosten zijn begrepen in de Onderhoudskosten. Deze bedragen € 150,– exclusief BTW per project per jaar.
 2. Indien Gebruiker vóór 1 september een Licentieovereenkomst met Alba Concepts is aangegaan, worden Onderhoudskosten in rekening gebracht bij Gebruiker bij aanvang van het eerst volgende kalenderjaar. Indien Gebruiker op of na 1 september een Licentieovereenkomst met Alba Concepts is aangegaan, worden Onderhoudskosten in rekening gebracht bij Gebruiker bij aanvang van het tweede kalenderjaar.
 3. Alba Concepts draagt naar eigen inzicht zorg voor correctief en/of adaptief onderhoud aan de server waarop de applicatie draait en aan de applicatie BCI Gebouw. Eventuele uitbreiding en aanpassingen van het programma, voortvloeiend uit adaptief onderhoud, gelden voor alle gebruikers en worden integraal toegepast.
 4. De technische ondersteuning omvat onder meer:
  1. Alle updates;
  2. Toegang tot – en ondersteuning door – de technische helpdesk. Overigens maken inhoudelijke en methodiekvragen geen onderdeel uit van de technische helpdesk.
 5. Alba Concepts verleent geen technische ondersteuning aan Gastgebruikers.

Artikel 9. Data, beveiliging en privacy

 1. Alle door Gebruiker ingevoerde Projecten en Data worden opgeslagen in het voor de betreffende Gebruiker afgeschermde gedeelte van de aan BCI Gebouw gekoppelde database.
 2. Alba Concepts gebruikt en verwerkt Data en projectgegevens van Gebruiker voor zover deze informatie nodig is om Gebruiker het Gebruiksrecht te kunnen laten uitoefenen. Tevens is Alba Concepts gerechtigd om Data te anonimiseren en vervolgens te gebruiken voor onderzoeksmatige doeleinden.
 3. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal Alba Concepts zich onthouden van het verdere gebruik van Data en projectgegevens die Gebruiker in het afgeschermde gedeelte van de database heeft opgeslagen, tenzij Gebruiker daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 4. Alba Concepts spant zich in om de Data te beveiligen tegen diefstal, hacking, vernietiging en/of verminking. Tevens draagt Alba Concepts er zorg voor dat zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving, waaronder die op het gebied van de AVG.
 5. Gebruiker en de Gastgebruikers zijn gehouden om zelf zorg te dragen voor een goede beveiliging van eigen computer en netwerk om ongeoorloofd gebruik en toegang te voorkomen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de gegevens voor toegang aan derden ter beschikking te stellen om daarmee toegang tot BCI Gebouw en de database te krijgen.
 6. Gebruiker is eigenaar van de (intellectuele) eigendomsrechten verbonden aan de Data.
 7. Na beëindiging van de Licentieovereenkomst, ongeacht de reden en wijze van beëindiging, verwijdert Alba Concepts alle Data van Gebruiker.
 8. Persoonsgegevens worden opgenomen in het adresbestand van Alba Concepts en/of het adresbestand gekoppeld aan BCI Gebouw. Persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de dienstverlening (inclusief facturering) verbonden aan BCI Gebouw. Alba Concepts zal Persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij van de diensten van de betreffende derde gebruik wordt gemaakt in het kader van de dienstverlening verbonden aan BCI Gebouw. De Gebruiker, de Gastgebruiker en hun medewerkers hebben op eerste schriftelijk verzoek het recht om hun Persoonsgegevens te bekijken en/of te bewerken.

ARTIKEL 10. klantgegevens

 1. Gebruiker garandeert dat hij alle rechten heeft in en op de Data. Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en copyright van alle Gebruikersgegevens. Gebruiker geeft Alba Concepts toestemming om Gebruikersgegevens te verwerken zoals hierin wordt overwogen, en dat dergelijk gebruik geen inbreuk maakt op rechten of wetten van derden. Alba Concepts past branchespecifieke voorwaarden toe met betrekking tot de verwerking van Gebruikersgegevens in combinatie met BCI Gebouw. Alba Concepts aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het verwijderen, corrigeren, vernietigen, verliezen, schenden of falen van Gebruikersgegevens als gevolg van acties van Gebruiker en / of derden. Alba Concepts en haar licentiegevers nemen technische maatregelen om BCI Gebouw te beschermen en zij kunnen van tijd tot tijd toegang krijgen tot het account van de Gebruiker zoals Alba Concepts redelijkerwijs noodzakelijk of gepast acht voor het uitvoeren van de Licentieovereenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, het leveren van ondersteunings- en onderhoudsdiensten, administratie, het genereren van facturen met betrekking tot het gebruik van BCI Gebouw door de Gebruiker en het verifiëren van de naleving door de Gebruiker van de Licentieovereenkomst.
 2. Alba Concepts implementeert standaard beveiligingsmaatregelen die bedoeld zijn om ongeautoriseerde toegang tot Gebruikersgegevens te voorkomen. Gebruiker erkent dat, ondanks dergelijke veiligheidsmaatregelen, het gebruik van of verbinding met internet ongeautoriseerde derden de mogelijkheid biedt om dergelijke voorzorgsmaatregelen te omzeilen en illegaal toegang te krijgen tot BCI Gebouw en / of Gebruikersgegevens. Dienovereenkomstig kan Alba Concepts de veiligheid, integriteit of authenticiteit niet garanderen van enige informatie die aldus wordt verzonden over of opgeslagen in een systeem dat is verbonden met internet of dat dergelijke veiligheidsmaatregelen toereikend of voldoende zullen zijn.

ARTIKEL 11. TAKEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. Gebruiker mag:
  1. BCI Gebouw niet gebruiken om inbreukmakend, lasterlijk of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal op te slaan of te verzenden, of om materiaal op te slaan of te verzenden dat in strijd is met de privacyrechten van derden;
  2. BCI Gebouw niet gebruiken om kwaadaardige code op te slaan of te verzenden, zoals maar niet beperkt tot cancelbots, back doors, easter eggs, time bombs, trap doors, trojan horses viruses, worms, files, scripts, agents of programma’s die bedoeld zijn om enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie beschadigen, nadelig verstoren, onderscheppen of onteigenen (“Malicious Code”);
  3. opzettelijk de integriteit of prestaties van BCI Gebouw of de gegevens van derden daarin verstoren en zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat er geen andere software, gegevens of apparatuur zijn die een nadelige invloed hebben op BCI Gebouw geïntroduceerd in zijn backend-systemen; of
  4. proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot BCI Gebouw of tot gerelateerde systemen of netwerken die worden beheerd door Alba Concepts.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Alle Partijen verplichten zich voor onbepaalde tijd volstrekte geheimhouding te bewaren ten aanzien van de reeds verstrekte en nog te verstrekken vertrouwelijke informatie, afkomstig van de andere Partij. Eventueel verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt mogen worden in het kader van de uitvoering van de Licentieovereenkomst. Partijen zullen dergelijke informatie in geen geval aan derden openbaar maken of ter beschikking stellen. Aan werknemers en adviseurs van Partijen mag de informatie uitsluitend openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld, indien en voor zover zij de Informatie nodig hebben en deze werknemers / adviseurs ook zelf aan een soortgelijke verplichting tot geheimhouding gebonden zijn.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder tevens begrepen het auteursrecht) verbonden aan BCI Gebouw, de daarbij behorende documentatie en materialen en de wijzigingen/aanpassingen daarvan behoren toe aan Alba Concepts. De Licentieovereenkomst heeft uitdrukkelijk niet tot doel om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om eigendoms- en auteursrechtelijke vermeldingen, etiketten of andere merktekens die op de BCI Gebouw of documentatie zijn aangebracht te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om BCI Gebouw en/of de documentatie te wijzigen, te vertalen, te herschikken of aan te passen, of om op basis hiervan afgeleide producten of diensten te creëren, voor welk doel dan ook.

Artikel 14. Onderwijsversie en demonstratieversie

 1. Alba Concepts kan een Gebruiksrecht op BCI Gebouw verstrekken ten behoeve van onderwijsdoeleinden. In dat geval mag dit Gebruiksrecht uitsluitend gebruikt worden voor opleidings- en scholingsdoeleinden en voor geen enkel ander doeleinde. Indien dit een Gebruiksrecht voor studenten betreft is gebruik slechts toegestaan aan de student aan wie het betreffende Gebruiksrecht is verstrekt en dan slechts voor studie- en scholingsdoeleinden binnen het onderwijsprogramma van de aanvragende onderwijsinstelling voor de duur van een maand. Onder een student wordt verstaan een natuurlijk persoon die bij aanschaf van het Gebruiksrecht al dan niet in deeltijd ingeschreven staat bij een hogere onderwijsinstelling of wetenschappelijk onderwijs.
 2. Indien een Gebruiksrecht ten behoeve van voorlichtingsdoeleinden is geleverd, dan mag de gebruiker deze uitsluitend gebruiken voor informatieve voorlichtingsdoeleinden en voor geen enkel ander doeleinde.
 3. Het is uitdrukkelijk verboden om verstrekte Gebruiksrechten voor onderwijs- of demonstratiedoeleinden van BCI Gebouw aan te wenden voor commerciële, professionele of winstdoeleinden. Overtreding van deze bepaling heeft niet alleen intrekking van het Gebruiksrecht tot gevolg, maar leidt tevens tot verbeurte van een boete door de Gebruiker aan Alba Concepts ten bedrage van € 2.500,– per overtreding. Voorts houdt Alba Concepts zich het recht voor om aangifte te doen van het niet-toegestane gebruik van een verstrekt onderwijs- of demonstratie Gebruiksrecht.

Artikel 15. Beperkingen

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om één Project in BCI Gebouw te gebruiken voor de berekening van meerdere (verschillende) projecten.
 2. Het Gebruiksrecht op BCI Gebouw en/of de toegangsgegevens, en alle overige rechten die hierbij verstrekt worden, zijn niet exclusief noch vatbaar voor overdracht, bezwaring met een beperkt recht, sublicentie, verhuur of uitlening. Met deze bepaling wordt goederenrechtelijk effect beoogd.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om BCI Gebouw te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
 4. Het niet naleven van de hierboven vermelde beperkingen zal onmiddellijke beëindiging van het Gebruiksrecht tot gevolg hebben.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid

 1. BCI Gebouw is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Het programma is een hulpmiddel dat niet mag worden beschouwd als vervangmiddel voor het professionele beoordelingsvermogen van de Gebruiker. BCI Gebouw mag niet worden beschouwd als vervangmiddel voor zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit van het ontwerp of de uitvoering. Vanwege het grote aantal mogelijke toepassingen waarvoor BCI Gebouw kan worden gebruikt, is BCI Gebouw niet in alle omstandigheden getest waarin het gebruikt zou kunnen worden.
 2. In geval van het niet goed functioneren van BCI Gebouw is Alba Concepts gehouden om het betreffende gebrek binnen redelijke termijn te herstellen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de aard en omvang van de tekortkoming duidelijk is omschreven. De te stellen redelijke termijn zal in ieder geval niet korter zijn dan 45 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling.
 3. Alba Concepts streeft naar het optimaal functioneren van BCI Gebouw, maar geeft daartoe – in het bijzonder doch niet uitsluitend met betrekking tot de kwaliteit, titel, prestatie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk van BCI Gebouw – geen enkele garantie af. Alba Concepts garandeert niet dat BCI Gebouw dat de levering c.q. toegankelijkheid van BCI Gebouw ononderbroken zal zijn of dat BCI Gebouw foutloos zal zijn. Alba Concepts zal inspanning leveren om fouten te corrigeren, doch kan geen garantie omtrent correctie afgeven.
 4. Alba Concepts is niet aansprakelijk voor schade geleden door Gebruiker en/of derden die het gevolg is van gebruik van BCI Gebouw en eventuele door deze applicatie gemaakte (foutieve) Berekeningen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Alba Concepts of haar leidinggevende ondergeschikten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade is steeds uitgesloten. Onder gevolgschade en indirecte schade wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.
 5. Alba Concepts is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van Data, ook niet als dat het gevolg is van virussen, hacken en andere internetcriminaliteit, noch door overige oorzaken.
 6. Indien Alba Concepts, om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is, is de schadevergoeding gemaximeerd gelijk aan de door Gebruiker betaalde bedragen van de Bundels aan Alba Concepts over het kalenderjaar waarin het voorval heeft plaatsgevonden en waardoor de schade is ontstaan.
 7. Iedere vordering ten opzichte van Alba Concepts op basis van een met Alba Concepts gesloten overeenkomst (zoals onder meer doch niet uitsluitend te noemen een vordering tot schadevergoeding) vervalt door het enkele verloop van 24 maanden, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding ter zake de betreffende vordering is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Gebruiker zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn

Artikel 17. Algemene bepalingen

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Op deze Voorwaarden zijn de NLdigital voorwaarden voor zover zij aanvullend en niet strijdig zijn met de voorwaarden uit deze overeenkomst.
 3. Deze Voorwaarden tezamen met de Licentieovereenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen en vervangt iedere eerdere overeenstemming (mondeling of schriftelijk) tussen Partijen over dit onderwerp, dan wel iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de BCI Gebouw en de documentatie. Wijziging van de Voorwaarden kan slechts schriftelijk geschieden.
 4. In het geval enig onderdeel van deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of onverbindend zou zijn, dan komt het betreffende artikellid (of het onverbindende gedeelte daarvan) te vervallen en blijven deze Voorwaarden voor het overige van kracht. Voorts zijn partijen in dat geval gehouden met elkaar in overleg te treden om het onverbindende onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze Voorwaarden oorspronkelijk werd beoogd.
 5. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch.