Gebruiksvoorwaarden bci gebouw

Gebruiksvoorwaarden bedrijfslicentie bci gebouw

Versie: V1.0 augustus 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • Aanvangsdatum: de datum waarop de Bundel ingaat, zijnde de 1e dag van de maand waarin de Bundel wordt afgesloten, danwel1 januari óf – wanneer de Bundel tegelijk met het aangaan van een Licentieovereenkomst wordt afgesloten – op dezelfde dag als wanneer de Licentieovereenkomst wordt aangegaan.
  • Alba Concepts: de besloten vennootschap Alba Concepts BV te ’s-Hertogenbosch.
  • BCI: de Building Circularity Index©, het meetinstrument om de mate van circulariteit van (een gedeelte van) gebouwen te bepalen.
  • BCI Berekening: een door Gebruiker berekende BCI binnen de webbased applicatie BCI Gebouw.
  • BCI Gebouw: de door Planon en Alba Concepts ontwikkelde webbased applicatie binnen het Planon-platform als omschreven in artikel 2 van deze Voorwaarden.
  • Bundel: het aan Gebruiker toegekende tegoed van 50 Projecten om ter berekening in BCI Gebouw in te kunnen voeren.
  • Data: de door Gebruiker in BCI Gebouw ingevoerde data van een Project, inclusief de daarbij behorende berekeningen en uitwerkingen.
  • Dochtermaatschappijen: vennootschappen waarin Gebruiker een direct of indirect aandelenbelang houdt van meer dan 50% van het geplaatst aandelenkapitaal.
  • oor zover in deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, dan wel uit de context anders blijkt, dient aan de in deze Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis te worden toegekend:
  • Gastgebruiker: een derde-partij en haar medewerkers, die zelf geen Gebruiksrecht heeft en die door een Gebruiker is uitgenodigd om binnen zijn Bundel gebruik te maken van BCI Gebouw.
  • Gebruiker: de (rechts)persoon die met Alba Concepts een Licentieovereenkomst is aangegaan en uit hoofde van die overeenkomst een Gebruiksrecht verleend heeft gekregen door Alba Concepts.
  • Gebruiksfunctie: functionele invulling van een bouwwerk of gedeelte van een bouwwerk, bijvoorbeeld woonfunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie.
  • Gebruiksrecht: het recht om – bij voldoende tegoed op een Bundel – gebruik te maken van BCI Gebouw, waaronder onder andere begrepen het recht op toegang tot de webbased applicatie en het recht om gebruik te maken van de aan de applicatie gekoppelde database.
  • Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Alba Concepts en Gebruiker op grond van welke overeenkomst Gebruiker een Gebruiksrecht verkrijgt.
  • Onderhoudskosten: de kosten die Gebruiker betaalt voor het bewaren en opslaan van de door Gebruiker ingevoerde Data en resultaten daarvan in BCI Gebouw.
  • Partijen: Alba Concepts BV, Gebruiker en/of Gastgebruiker.
  • Persoonsgegevens: persoonsgegevens van Gebruiker, Gastgebruikers en hun medewerkers als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • Planon: de besloten vennootschap Planon International BV te Nijmegen.
  • Project: een nieuw, te renoveren en/of te onderhouden bouwwerk of gedeelte van een bouwwerk met één Gebruiksfunctie.
  • Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2. BCI Gebouw

 1. BCI Gebouw is een webbased applicatie, ofwel programmatuur, bestemd voor professionele gebruikers en aangeboden als Software as a Service, waarmee op basis van ontwerp-, uitvoerings- en/of opnamegegevens van een Project de te verwachten circulariteitsprestaties van dat Project berekend kunnen worden. De circulariteitsprestaties bestaan uit:
  • CO2-impact;
  • Schaduwkosten;
  • Materialenindex (MI);
  • Losmaakbaarheidsindex (LI);
  • Building Circularity Index (BCI);
  • Toxiciteit en besmetting.

BCI Gebouw is ook bruikbaar als gebouw- of materialenpaspoort.

Artikel 3. aanvang en duur van licentieovereenkomst

 1. De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen de Licentieovereenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 3. Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten, heeft Alba Concepts het recht om de Licentieovereenkomst per direct door opzegging of ontbinding te doen eindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat Alba Concepts gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, indien:
  1. Gebruiker in surseance van betaling raakt, in staat van faillissement wordt verklaard, een crediteurenakkoord krijgt aangeboden en/of deelneemt aan een schuldsanering op basis van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen, haar onderneming staakt en/of haar vennootschap liquideert;
  2. Gebruiker toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de Licentieovereenkomst.
 4. Gebruiker is gehouden om Alba Concepts tijdig en schriftelijk te informeren over het dreigende intreden van één van de situaties als omschreven onder a. van lid 3 van dit artikel.
 5. Ongeachte wie de Licentieovereenkomst heeft beëindigd en om welke redn de Licentieovereenkomst is beëindigd, geldt dat indien Gebruiker bij beëindiging van de Licentieovereenkomst nog een openstaand tegoed op de Bundel heeft staan, dit tegoed komt te vervallen. Er vindt geen restitutie plaats van dit tegoed. Gebruiker heeft geen toegang meer tot BCI Gebouw. 

Artikel 4.  Kosten Bundel

 1. Gebruiker betaalt een vaste prijs van € 5.000,– exclusief BTW voor aanschaf van één Bundel. Het bedrag dient ineens te worden betaald conform instructie op de factuur van Alba Concepts.
 2. Onderhoudskosten zijn in de vaste prijs als genoemd in lid 1 van dit artikel inbegrepen. Andere kosten, zoals onder meer doch niet uitsluitend kosten voor het valideren van een BCI Berekening, vallen niet onder deze vaste prijs. 
 3. Gebruiker is gehouden tot betaling van de factuur uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Ter zake deze betaling heeft Gebruiker niet het recht om zich te beroepen op opschorting of verrekening.
 4. Alle genoemde kosten zijn exclusief omzetbelasting.
 5. Eén Bundel bestaat uit 50 Projecten. Wanneer de Bundel geen Projecten (tegoed) meer bevat, zal Alba Concepts in overleg treden met Gebruiker over de aanschaf van een nieuwe Bundel.
 6. In geval er een geschil ontstaat tussen Gebruiker en Alba Concepts over de omvang van een tegoed van de Bundel, wordt het tegoed van de Bundel zoals vermeld in de administratie van Alba Concepts vermoed juist te zijn, tenzij het door Gebruiker te leveren tegenbewijs anderszins aantoont.

Artikel 5. Toegang bundel

 1. Nadat de betaling van de factuur ter zake de kosten van een Bundel is bijgeschreven op de bankrekening van Alba Concepts, krijgt Gebruiker toegang tot BCI Gebouw door het elektronisch ter beschikking stellen aan Gebruiker van gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Het verkrijgen van toegang is alleen mogelijk met een geldig e-mailadres en wachtwoord. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van een geldig e-mailadres.
 3. Indien Gebruiker enige factuur van Alba Concepts onbetaald laat, wordt per direct de toegang van Gebruiker tot het BCI Gebouw en de daaraan verbonden Bundel geblokkeerd.

Artikel 6. Concernrelaties en Gastgebruik

 1. De Bundel staat op naam van Gebruiker en mag uitsluitend door de Gebruiker zelf worden gebruikt. Dochtermaatschappijen mogen geen gebruik maken van de Bundel.
 2. Het is Gebruiker onder de navolgende voorwaarden toegestaan om binnen zijn Bundel Gastgebruikers kosteloos uit te nodigen voor het maken van berekeningen met betrekking tot een Project. Gastgebruikers kunnen met betrekking tot dat ingevoerde Project – net als Gebruiker zelf – gelimiteerd berekeningen maken. Het ingevoerde Project wordt in mindering gebracht op de Bundel van de Gebruiker.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken Gastgebruikers onder dezelfde voorwaarden als vermeld in deze Voorwaarden gebruik van BCI Gebouw als Gebruikers.
 4. Het uitnodigen van Gastgebruikers is aan de navolgende voorwaarden gebonden:
  1. De Gastgebruiker is geen Dochtermaatschappij.
  2. Het gastgebruik is beperkt tot gebruik voor Projecten, waarbij de Gastgebruiker directe betrokkenheid heeft.
  3. Alba Concepts houdt zich het recht voor om eenzijdig specifieke Gastgebruikers te weigeren.
  4. Alba Concepts heeft het recht om eenzijdig het aantal Gastgebruikers per Licentieovereenkomst te beperken tot een door Alba Concepts nader vast te stellen maximum.

Artikel 7. Onderhoud en technische ondersteuning

 1. Alba Concepts draagt zorg voor onderhoud, beheer en technische ondersteuning van BCI Gebouw. De daaraan verbonden kosten zijn begrepen in het overeengekomen bedrag.
 2. Alba Concepts draagt naar eigen inzicht zorg voor correctief en/of adaptief onderhoud aan de server waarop de applicatie draait en aan BCI Gebouw. Eventuele uitbreiding en aanpassingen van het programma, voortvloeiend uit adaptief onderhoud, gelden voor alle Gebruikers en worden integraal toegepast.
 3. De technische ondersteuning omvat onder meer:
  1. Alle updates;
  2. Toegang tot – en ondersteuning door – de technische helpdesk. Overigens maken inhoudelijke en methodiekvragen geen onderdeel uit van de technische helpdesk.
 4. Alba Concepts verleent geen technische ondersteuning aan Gastgebruikers.

Artikel 8. Data, beveiliging en privacy

 1. Alle door Gebruiker ingevoerde Projecten en Data worden opgeslagen in het voor de betreffende Gebruiker afgeschermde gedeelte van de aan BCI Gebouw gekoppelde database.
 2. Alba Concepts gebruikt en verwerkt Data en projectgegevens van Gebruiker voor zover deze informatie nodig is om Gebruiker het Gebruiksrecht te kunnen laten uitoefenen. Tevens is Alba Concepts gerechtigd om Data te anonimiseren en vervolgens te gebruiken voor onderzoeksmatige doeleinden.
 3. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal Alba Concepts zich onthouden van het verdere gebruik van Data en projectgegevens die Gebruiker in het afgeschermde gedeelte van de database heeft opgeslagen, tenzij Gebruiker daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 4. Alba Concepts spant zich in om de Data te beveiligen tegen diefstal, hacking, vernietiging en/of verminking. Tevens draagt Alba Concepts er zorg voor dat zij voldoet aan relevante wet- en regelgeving, waaronder die op het gebied van de AVG.
 5. Gebruiker en de Gastgebruikers zijn gehouden om zelf zorg te dragen voor een goede beveiliging van eigen computer en netwerk om ongeoorloofd gebruik en toegang te voorkomen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de gegevens voor toegang aan derden ter beschikking te stellen om daarmee toegang tot BCI Gebouw en de database te krijgen.
 6. Gebruiker is eigenaar van de (intellectuele) eigendomsrechten verbonden aan de Data.
 7. Na beëindiging van de Licentieovereenkomst, ongeacht de reden en wijze van beëindiging, verwijdert Alba Concepts alle Data van Gebruiker.
 8. Persoonsgegevens worden opgenomen in het adresbestand van Alba Concepts en/of het adresbestand gekoppeld aan BCI Gebouw. Persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de dienstverlening (inclusief facturering) verbonden aan BCI Gebouw. Alba Concepts zal Persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij van de diensten van de betreffende derde gebruik wordt gemaakt in het kader van de dienstverlening verbonden aan BCI Gebouw. De Gebruiker, de Gastgebruiker en hun medewerkers hebben op eerste schriftelijk verzoek het recht om hun Persoonsgegevens te bekijken en/of te bewerken.

Artikel 9. Klantgegevens

 1. Gebruiker garandeert dat hij alle rechten heeft in en op de Data. Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en copyright van alle Data. Gebruiker geeft Alba Concepts toestemming om Data te verwerken zoals hierin wordt overwogen, en dat dergelijk gebruik geen inbreuk maakt op rechten of wetten van derden. Alba Concepts past branchespecifieke voorwaarden toe met betrekking tot de verwerking van Data in combinatie met BCI Gebouw. Alba Concepts aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het verwijderen, corrigeren, vernietigen, verliezen, schenden of falen van Data als gevolg van acties van Gebruiker en / of derden. Alba Concepts en haar licentiegevers nemen technische maatregelen om BCI Gebouw te beschermen en zij kunnen van tijd tot tijd toegang krijgen tot het account van de Gebruiker zoals Alba Concepts redelijkerwijs noodzakelijk of gepast acht voor het uitvoeren van de Licentieovereenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, het leveren van ondersteunings- en onderhoudsdiensten, administratie, het genereren van facturen met betrekking tot het gebruik van BCI Gebouw door de Gebruiker en het verifiëren van de naleving door de Gebruiker van de Licentieovereenkomst.
 2. Alba Concepts implementeert standaard beveiligingsmaatregelen die bedoeld zijn om ongeautoriseerde toegang tot Data te voorkomen. Gebruiker erkent dat, ondanks dergelijke veiligheidsmaatregelen, het gebruik van of verbinding met internet ongeautoriseerde derden de mogelijkheid biedt om dergelijke veiligheidsmaatregelen te omzeilen en illegaal toegang te krijgen tot BCI Gebouw en / of Gebruikersgegevens. Dienovereenkomstig kan Alba Concepts de veiligheid, integriteit of authenticiteit niet garanderen van enige informatie die aldus wordt verzonden over of opgeslagen in een systeem dat is verbonden met internet of dat dergelijke veiligheidsmaatregelen toereikend of voldoende zullen zijn.

Artikel 10. Taken en verplichtingen van de gebruiker

 1. Gebruiker mag:
  1. BCI Gebouw niet gebruiken om inbreukmakend, lasterlijk of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal op te slaan of te verzenden, of om materiaal op te slaan of te verzenden dat in strijd is met de privacyrechten van derden;
  2. BCI Gebouw niet gebruiken om kwaadaardige code op te slaan of te verzenden, zoals maar niet beperkt tot cancelbots, back doors, easter eggs, time bombs, trap doors, trojan horses viruses, worms, files, scripts, agents of programma’s die bedoeld zijn om enig systeem, gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, nadelig te verstoren, te onderscheppen of te onteigenen (“Malicious Code”);
  3. niet opzettelijk de integriteit of prestaties van BCI Gebouw of de gegevens van derden daarin verstoren en zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat er geen andere software, gegevens of apparatuur zijn die een nadelige invloed hebben op BCI Gebouw geïntroduceerd in zijn backend-systemen; of
  4. niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot BCI Gebouw of tot gerelateerde systemen of netwerken die worden beheerd door Alba Concepts.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Alle Partijen verplichten zich voor onbepaalde tijd volstrekte geheimhouding te bewaren ten aanzien van de reeds verstrekte en nog te verstrekken vertrouwelijke informatie, afkomstig van de andere Partij. Eventueel verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt mogen worden in het kader van de uitvoering van de Licentieovereenkomst. Partijen zullen dergelijke informatie in geen geval aan derden openbaar maken of ter beschikking stellen. Aan werknemers en adviseurs van Partijen mag de informatie uitsluitend openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld, indien en voor zover zij de Informatie nodig hebben en deze werknemers / adviseurs ook zelf aan een soortgelijke verplichting tot geheimhouding gebonden zijn.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder tevens begrepen het auteursrecht) verbonden aan BCI Gebouw, de daarbij behorende documentatie en materialen en de wijzigingen/aanpassingen daarvan behoren toe aan Alba Concepts. De Licentieovereenkomst heeft uitdrukkelijk niet tot doel om enig intellectueel eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan om eigendoms- en auteursrechtelijke vermeldingen, etiketten of andere merktekens die op BCI Gebouw of documentatie zijn aangebracht te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om BCI Gebouw en/of documentatie te wijzigen, te vertalen, te herschikken of aan te passen, of om op basis hiervan afgeleide producten of diensten te creëren, voor welk doel dan ook.

Artikel 13. Beperkingen

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan om één Project in BCI Gebouw te gebruiken voor de berekening van meerdere (verschillende) projecten.
 2. Het Gebruiksrecht op BCI Gebouw en/of de toegangsgegevens, en alle overige rechten die hierbij verstrekt worden, zijn niet exclusief noch vatbaar voor overdracht, bezwaring met een beperkt recht, sublicentie, verhuur of uitlening. Met deze bepaling wordt goederenrechtelijk effect beoogd.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om BCI Gebouw te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
 4. Het niet naleven van de hierboven vermelde beperkingen zal onmiddellijke beëindiging van het Gebruiksrecht en de Licentieovereenkomst tot gevolg hebben, zonder dat enige vorm van vergoeding van nog openstaand tegoed op de Bundel plaatsvindt..

Artikel 14. Garantie en aansprakelijkheid

 1. BCI Gebouw is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Het programma is een hulpmiddel dat niet mag worden beschouwd als vervangmiddel voor het professionele beoordelingsvermogen van de Gebruiker. BCI Gebouw mag niet worden beschouwd als vervangmiddel voor zelfstandig onderzoek naar de kwaliteit van het ontwerp of de uitvoering. Vanwege het grote aantal mogelijke toepassingen waarvoor BCI Gebouw kan worden gebruikt, is BCI Gebouw niet in alle omstandigheden getest waarin het gebruikt zou kunnen worden.
 2. In geval van het niet goed functioneren van BCI Gebouw is Alba Concepts gehouden om het betreffende gebrek binnen redelijke termijn te herstellen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de aard en omvang van de tekortkoming duidelijk is omschreven. De te stellen redelijke termijn zal in ieder geval niet korter zijn dan 45 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling.
 3. Alba Concepts streeft naar het optimaal functioneren van BCI Gebouw, maar geeft daartoe – in het bijzonder doch niet uitsluitend met betrekking tot de kwaliteit, titel, prestatie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk van BCI Gebouw – geen enkele garantie af. Alba Concepts garandeert niet dat de levering c.q. toegankelijkheid van BCI Gebouw ononderbroken zal zijn of dat BCI Gebouw foutloos zal zijn. Alba Concepts zal inspanning leveren om fouten te corrigeren, doch kan geen garantie omtrent correctie afgeven.
 4. Alba Concepts is niet aansprakelijk voor schade geleden door Gebruiker en/of derden die het gevolg is van gebruik van BCI Gebouw en eventuele door deze applicatie gemaakte (foutieve) berekeningen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Alba Concepts of haar leidinggevende ondergeschikten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade of indirecte schade is steeds uitgesloten. Onder gevolgschade en indirecte schade wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.
 5. Alba Concepts is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van Data, ook niet als dat het gevolg is van virussen, hacken en andere internetcriminaliteit, noch door overige oorzaken.
 6. Indien Alba Concepts, om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is, is de schadevergoeding gemaximeerd op € 5.000,–.

Artikel 15. Algemene bepalingen

 1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Op deze Voorwaarden zijn de NLdigital voorwaarden van toepassing voor zover zij aanvullend en niet strijdig zijn met de voorwaarden uit deze overeenkomst.
 3. Deze Voorwaarden tezamen met de Licentieovereenkomst vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen en vervangt iedere eerdere overeenstemming (mondeling of schriftelijk) tussen Partijen over dit onderwerp, dan wel iedere andere mededeling, reclameboodschap of advertentie met betrekking tot de BCI Gebouw en de documentatie. Wijziging van de Voorwaarden kan slechts schriftelijk geschieden.
 4. In het geval enig onderdeel van deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of onverbindend zou zijn, dan komt het betreffende artikellid (of het onverbindende gedeelte daarvan) te vervallen en blijven deze Voorwaarden voor het overige van kracht. Voorts zijn partijen in dat geval gehouden met elkaar in overleg te treden om het onverbindende onderdeel te vervangen door een nadere afspraak die zoveel mogelijk benadert hetgeen in deze Voorwaarden oorspronkelijk werd beoogd.
 5. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.